Tạo bài viết liên quan cho Blogger (Blogspot)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm chức năng hiển thị các bài viết liên quan (theo Labels) vào cuối mỗi bài viết.

Đây là thủ thuật hay của bạn Duy Phạm, thủ thuật này đã hạn chế được vài nhược điểm cũng như thêm những chức năng mới mà các bài viết về chủ đề “Related Post for Blogspot” trên mạng chưa có, ví dụ:

– Hiển thị hình ảnh đại diện cho mỗi bài viết liên quan.

– Hoạt động tốt với Labels tiếng Việt.

– Không hiển thị bài viết đang xem trong danh sách bài viết liên quan.

– Hiển thị ngày viết bài và số nhận xét kèm theo.

– …

Có 2 kiểu hiển thị bài viết liên quan để bạn chọn:

Kiểu 1: Danh sách bài viết liên quan hiển thị theo hàng dọc

Bài viết liên quan cho Blogspot

1. Thêm đoạn mã CSS dưới đây vào phía TRÊN ]]></b:skin>:

#related-posts{float:left}

#related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}

#related-posts ul li{padding:10px 0}

#related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}

#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}

#related-posts h3{margin:0;font-size:16px}

2. Thêm đoạn mã dưới đây vào ngay SAU <div class=’post-footer’>:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

<div style=’clear:both’/>

<div id=’related-posts’>

<script type=’text/javascript’>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>’;rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>’;rcomment=’Nhận xét’;rdisable=’Tắt Nhận xét’;commentYN=’yes’;</script>

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[

var dw=”;titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(‘thr$total’ in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+’ ‘+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel==”alternate”){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if(‘media$thumbnail’ in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]=’http://lh3.ggpht.com/–Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png’};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf(‘?m=0′);if(y!=-1){a=a.replace(/?m=0/g,”)}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>’;while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+’?m=0′}if(commentYN==’yes’){comments[c]=’ – ‘+commentsNum[c]}else{comments[c]=”};dw+='<li><img alt=”‘+titles[c]+'” src=”‘+thumb[c]+'”/><div><h3><a href=”‘+urls[c]+'” rel=”nofollow”>’+titles[c]+'</a></h3><span>’+timeR[c].substring(8,10)+’/’+timeR[c].substring(5,7)+’/’+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style=”clear:both”></div>’;if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>’};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById(‘related-posts’).innerHTML=dw};

//]]>

</script>

<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>

<script expr:src=’&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;’ type=’text/javascript’/>

</b:loop>

<script type=’text/javascript’>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(‘<data:post.url/>’);</script>

</div>

<div style=’clear:both’/>

</b:if>

Kiểu 2: Danh sách bài viết liên quan hiển thị theo hàng ngang:

Bài viết liên quan cho Blogger

1. Thêm đoạn mã CSS dưới đây vào phía TRÊN ]]></b:skin>:

#related-posts{float:left}

#related-posts ul{margin:5px 0;width:524px;padding:0;list-style-type:none}

#related-posts ul li{position:relative;float:left;border:0 none;margin-right:11px;width:76px}

#related-posts ul li:hover{z-index:98}

#related-posts ul li:hover img{border:3px solid #BBB}

#related-posts ul li:hover div{position:absolute;top:40px;left:10px;margin-left:0;width:200px}

#related-posts ul li img{border:3px solid #DDD;width:70px;height:70px;background:#FFF}

#related-posts ul li div{position:absolute;z-index:99;margin-left:-999em}

#related-posts ul li .title{border:1px solid #CCC;background:#FFF;padding:5px 10px}

2. Thêm đoạn mã dưới đây vào ngay SAU <div class=’post-footer’>:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

<div style=’clear:both’/>

<div id=’related-posts’>

<script type=’text/javascript’>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>’;rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>’;rcomment=’Nhận xét’;rdisable=’Tắt Nhận xét’;commentYN=’yes’;</script>

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[

var nothumb=’http://lh3.ggpht.com/–Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png’;dw=”;titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();time=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(‘thr$total’ in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+’ ‘+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel==”alternate”){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;if(‘media$thumbnail’ in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]=nothumb};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;time=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf(‘?m=0′);if(y!=-1){a=a.replace(/?m=0/g,”)}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>’;while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+’?m=0′}if(commentYN==’yes’){comments[c]=’ – ‘+commentsNum[c]}else{comments[c]=”};dw+='<li><a href=”‘+urls[c]+'” rel=”nofollow”><img alt=”‘+titles[c]+'” src=”‘+thumb[c]+'”/></a><div class=”title”><h3><a href=”‘+urls[c]+'” rel=”nofollow”>’+titles[c]+'</a></h3><span>’+time[c].substring(8,10)+’/’+time[c].substring(5,7)+’/’+time[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li>’;if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>’};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById(‘related-posts’).innerHTML=dw};

//]]>

</script>

<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>

<script expr:src=’&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;’ type=’text/javascript’/>

</b:loop>

<script type=’text/javascript’>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(‘<data:post.url/>’);</script>

</div>

<div style=’clear:both’/>

</b:if>

Cuối cùng, bấm Lưu mẫu để hoàn thành.

Vài lưu ý:

– Giá trị số 6 trong code trên là số bài viết liên quan tối đa được hiển thị. Các bạn có thể thay đổi thành giá trị khác.

– Nếu bạn không muốn hiển thị ngày đăng với số nhận xét kèm theo thì tìm và xóa:

<span>’+timeR[c].substring(8,10)+’/’+timeR[c].substring(5,7)+’/’+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span>

Chúc các bạn thành công!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top