Một số câu niệm Phật và ý nghĩa

Chúng ta khi niệm Phật ít ai thật sự hiểu hết ý nghĩa của lời niệm. Niệm Phật là để ta tưởng nhớ đến Phật, đến công đức mà Ngài vì chúng sanh cứu độ. Khi ta hiểu hết ý nghĩa, tâm ta tự sinh từ bi, tâm ta tự ngộ và ta tự đem sự an lạc, hạnh phúc đến cho tâm ta.

Những câu niệm tưởng chừng là đơn giản nhưng ý nghĩa thật cao sâu, là công đức mà các Ngài vì chúng sanh làm. Mỗi câu niệm Phật đều có ý nghĩa nhất định, cầu mong sự an lạc, niềm vui trong tâm người niệm.

Một số câu niệm Phật và ý nghĩa

Hi vọng, chúng sanh sẽ đọc, hiểu, tin và một cách khoa học chứ không phải mê tín.

Nam mô trong tiếng Phạn dịch ra có tất cả 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

Bổn sư: Bổn nghĩa là căn nguyên, đầu tiên, cội nguồn. Sư nghĩa là thầy dạy học.

Thích Ca: Năng lực từ bi, nhân từ.

Mô Ni: Nghĩa là Tịch Mặc (Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não khuấy rối, độ mình độ người, công đức đầy đủ. Tịch Mặc được hiểu là thanh tịnh).

Người niệm câu nói này có ý nghĩa: NGUYỆN QUAY VỀ CĂN NGUYÊN, CỘI NGUỒN CỦA LÒNG NHÂN TỪ, YÊN LẶNG KHÔNG BỊ KHỔ VUI THẾ GIAN MÀ LÀM ĐỘNG LÒNG. Trong các buổi lễ, đọc kinh nhà Phật thường niệm chú câu này đầu tiên. Ý nghĩa là tưởng nhớ đến người thầy bậc giác ngộ là Thích Ca Mô Ni , người chủ của cõi Ta Bà (theo Phật dạy thì cõi mà chúng ta đang sống gọi là cõi Ta Bà) này.

Nam Mô A Di Đà Phật

A là vô, không

Di Đà là lượng

Phật là trí huệ, bậc giác ngộ.

Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là KÍNH LỄ BẬC GIÁC NGỘ VÔ LƯỢNG hay CON QUAY VỀ NƯƠNG TỰA VÀO BẬC GIÁC NGỘ VÔ LƯỢNG.

Ý nghĩa của câu nói này cũng có nhiều nghĩa: cầu mong sự an lạc trong tâm, quay về với bậc trí tuệ, bậc giác ngộ, cầu mong được vãnh sanh sang Tây Phương Cực lạc (là ý nguyện của Phật A Di Đà mà chúng sanh được hưởng ân đức này.)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán: Quan sát, lấy diệu quan sát trí để quán sát.

Thế: là thế gian.

Âm: là âm thanh

Bồ Tát: có một nửa là tiếng Phạn, nói cho đủ là Bồ-đề-tát-đỏa [Bodhisattva], dịch nghĩa thành Giác-hữu-tình hay Hữu-tình-giác, cũng nghĩa tương tự. Giác là giác ngộ, hữu tình chỉ chúng sanh. Giác-hữu-tình tức là một chúng sanh trong số người giác ngộ, hoặc kẻ giác ngộ trong số chúng sanh

Ý nghĩa: nếu chúng ta muốn cầu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ và phù hộ cho mình thì chúng ta phải thực lòng niệm: Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ nghe thấy tiếng kêu cầu cứu và tới nơi để cứu độ chúng sanh ra khỏi bể khổ, phiền não.

Nam Mô Đại Thế chí Bồ Tát

(giải thích theo ý hiểu của cá nhân tôi )

Đại: To lớn, tốt

Thế: Thế gian

Chí: Nguyện, trí huệ

Người niệm câu này có hạnh nguyện thuộc về tâm thức, hạnh tu tâm dưỡng tánh, đi đến giải thoát rốt ráo. Tu theo Bồ Tát đạo là trước tiên phải tu tập thiền định để có được trí tuệ, xa lìa ái dục để được giác ngộ giải thoát; sau đó là phát đại nguyện độ tận tất cả chúng sanh đều được an trụ trong cảnh giới chư Phật. Mắt trần của chúng sanh thấy như Bồ Tát Đại Thế Chí không làm gì cả, nhưng thật sự làm tất cả hạnh nguyện của tâm hạnh bồ tát, làm với tinh thần tích cực và tinh tấn mạnh mẽ cao thượng tột cùng. (Giải thoát con người ra khỏi ngũ dục, ý niệm dục vọng, đau khổ, thanh tịnh người thành Phật.)

King Rich

3 thoughts on “Một số câu niệm Phật và ý nghĩa”

 1. Số là duyên đến rồi lại đi
  Trách hận nhau chi chẳng được gì
  Tất cả tuỳ nghi mà hành xử
  Tấm lòng rộng mở , Phật từ bi !

 2. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

  Hôm nay đức Phật xuống cõi trần
  Bồ tát tay mang bình thuỷ lộ
  Cành liễu vung lên vảy nước thiêng
  Chắp tay mô phật tâm thành kính
  Mong người cứu vớt lấy chúng xinh
  Những người bất hạnh nơi trần thế
  Thoát khỏi lầm than chốn dương gian
  Trừ đi tâm ác chao tâm thiện
  Chả lại bình yên chốn dương trần.
  (Kiếm Khách Cô Tô)

 3. Tieu Long Trinh

  Hai tay chấp lại phật đà
  tâm không tu tĩnh gọi là nhĩu tâm
  Cuộc đời hóa kiếp thân trầm
  Tự tay phủi sạch bụi trần nhân gian
  Sống sao lối sống an nhàn
  Tâm luôn phẳng lặng không màng khổ đau
  Tu tâm niệm phật nhiều vào
  Bồng lai tiên cảnh lạc vào cỏi tiên.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top